„ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД

Компетентният партньор за Вашите галванични покрития

„ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД започва дейността си през 1989 г. и в своята над 25-годишна история се специализира в нанасянето на химични и електрохимични защитни покрития върху метали и техните сплави, както и в изработването на прецизни детайли от листова ламарина.

Подробна информация относно предлаганите от нас услуги можете да намерите в секция УСЛУГИ.

Това, което предлагаме на нашите клиенти е не само високо качество на нанасяните покрития, но и базирани на дългогодишния ни опит консултации, „Know-how“  и адекватни решения за удовлетворяване на техните изисквания.

Благодарение на компетентността на нашите служители, висококачествените суровини и добавки, които използваме в нашите процеси, и възможността за нанасяне на защитни покрития на детайли както в големи, така и в малки серии и единични бройки сме в състояние да отговорим на индивидуалните нужди на своите клиенти.

Гъвкавостта в сроковете за изпълнение и доставка са неизменна част от политиката ни за удовлетвореност на клиентите.

Като елемент на фирмената ни култура, опазването на околната среда е един от нашите приоритети, поради което „ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД разполага със  собствена пречиствателна станция за обработка на отпадните води от производствения процес.

Проект BG16RFOP002-2.016-0001: Подобряване на производствения капацитет за растеж с ефективното и ефикасно използване на ресурсите, повишаване на качеството и оптимизиране на производството чрез технологична модернизация и окомплектовка на цех „фотохимично фрезоване“ със закупуване на нови модерни – автоматична линия за фотохимично фрезоване, допълнително оборудване и спомагателна техника
Project BG16RFOP002-2.016-0001: Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of new modern - line for photochemical etching, additional equipment and auxiliary infrastructure
Бенефициент: „Галванопрактик - Петров съдружие“ СД
 
Обща стойност: 181440,42 лв.,
от които 138801,92 лв. европейско
и
24494,47 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.10.2018 г.
Край: 01
.04.2020 г.

 

Процедурата е приключена! Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА с наименование:
„Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на автоматична линия за повърхностна обработка на ламарина с химичен агент - фотохимично фрезоване/ецване, състояща се от модули или като цяла линия, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)
Тръжните документи могат да бъдат свалени като кликнете на "тръжни документи" по-долу:
Тръжни документи
Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 26.12.2018 до 06.01.2019 включително!!!

Партньори: