„ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД

Компетентният партньор за Вашите галванични покрития

„ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД започва дейността си през 1989 г. и в своята над 30-годишна история се специализира в нанасянето на химични и електрохимични защитни покрития върху метали и техните сплави, както и в изработването на прецизни детайли от листова ламарина.

Това, което предлагаме на нашите клиенти е не само високо качество на нанасяните покрития, но и базирани на дългогодишния ни опит консултации, „Know-how“  и адекватни решения за удовлетворяване на техните изисквания.

Благодарение на компетентността на нашите служители, висококачествените суровини и добавки, които използваме в нашите процеси, и възможността за нанасяне на защитни покрития на детайли както в големи, така и в малки серии и единични бройки сме в състояние да отговорим на индивидуалните нужди на своите клиенти.

Гъвкавостта в сроковете за изпълнение и доставка са неизменна част от политиката ни за удовлетвореност на клиентите.

Като елемент на фирмената ни култура, опазването на околната среда е един от нашите приоритети, поради което „ГАЛВАНОПРАКТИК - ПЕТРОВ СЪДРУЖИЕ“ СД разполага със  собствена пречиствателна станция за обработка на отпадните води от производствения процес.

Проект BG16RFOP002-2.089-0559-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Project BG16RFOP002-2.089-0559-C01: "Support for small enterprises with a turnover of over BGN 500,000 to overcome the economic consequences of the COVID-19 pandemic"
Бенефициент: „Галванопрактик - Петров съдружие“ СД
 
Обща стойност: 50000 лв.,
от които 50000 лв. Eвропейско
и 0
лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 11.10.2021 г.
Край: 11
.01.2022 г.

Проект BG16RFOP002-2.073-2153: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Project BG16RFOP002-2.073-2153: “Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19”. Providing operational capital for Bulgarian micro and small enterprises to deal with the consequences of the COVID-19 pandemic. Achieving a positive effect in overcoming the economic consequences of the COVID-19 pandemic and job stability.
Бенефициент: „Галванопрактик - Петров съдружие“ СД
 
Обща стойност: 10000 лв.,
от които 8500 лв. Eвропейско
и 1500
лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06
.10.2020 г.

 

Проект BG16RFOP002-2.016-0001: Подобряване на производствения капацитет за растеж с ефективното и ефикасно използване на ресурсите, повишаване на качеството и оптимизиране на производството чрез технологична модернизация и окомплектовка на цех „фотохимично фрезоване“ със закупуване на нови модерни – автоматична линия за фотохимично фрезоване, допълнително оборудване и спомагателна техника
Project BG16RFOP002-2.016-0001: Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of new modern - line for photochemical etching, additional equipment and auxiliary infrastructure
Бенефициент: „Галванопрактик - Петров съдружие“ СД
 
Обща стойност: 181440,42 лв.,
от които 138801,92 лв. Eвропейско
и
24494,47 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 01.10.2018 г.
Край: 01
.04.2020 г.

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:
„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧНА ГИЛОТИНА ЗА ЛАМАРИНА, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)
Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 25.06.2019 до 14.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of ELECTRO-MECHANICAL GUILLOTINE FOR SHEET IRON, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 25.06.2019 and 14.07.2019 end of the day!!!

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:
„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на UV- КОПИРНА МАШИНА/ ЕКСПОНАТОР, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)
Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 19.06.2019 до 07.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of UV- Copying Machine/ EXPONATOR, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 19.06.2019 and 07.07.2019 end of the day!!!

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:

„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на ЛАМИНАТОР-за горещо ламиниране на резист, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg  секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)

Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 19.06.2019 до 07.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of LAMINATOR- for hot lamination, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 19.06.2019 and 07.07.2019 end of the day!!!

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:

„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на ИНДУСТРИАЛНА ФУРНА, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg  секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)

Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 19.06.2019 до 07.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of INDUSTRIAL OVEN, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 19.06.2019 and 07.07.2019 end of the day!!!

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:

„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на ПРОФЕСИОНАЛНО МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ПРИНТИРАНЕ И СКАНИРАНЕ, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg  секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)

Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 19.06.2019 до 07.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of PROFESSIONAL MULTIFUNCTIONAL PRINTING AND SCANNING UNIT, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 19.06.2019 and 07.07.2019 end of the day!!!

 

Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНО съобщение с наименование:

„Подобряване на производствения капацитет за растеж чрез закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg  секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)

Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 19.06.2019 до 07.07.2019 включително!!!

GALVANOPRAKTIK PETROV SADRUZHIE SD REQUESTS FINANCIAL OFFERS:

“Improvement of production capacity for growth with effective and efficient use of resources, improvement of quality and optimization of production through technological modernization and equipment of photochemical etching workshop with acquisition of PC, DOCKING AND MONITOR, in execution of the administrative contract BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 for the provision of grants under the Operational Program "Innovation and Competitiveness" 2014-2020 through Community Local Government Development through project selection BG16RFOP002-2.016 "LIG - Panagyurishte , Strelcha, Lesichovo - Improvement of Production Capacity in SMEs "

The documents for participation in the procedure can be found at the Information Management and Monitoring System of EU Funds in Bulgaria 2020 https://eumis2020.government.bg/ (registration required, which will also be required for tendering) (Documents are available in Bulgarian only!).

Offering period is between 19.06.2019 and 07.07.2019 end of the day!!!

 

Процедурата е приключена! Галванопрактик Петров Съдружие СД отправя ПУБЛИЧНА ПОКАНА с наименование:
„Закупуване, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно и следгаранционно обслужване на автоматична линия за повърхностна обработка на ламарина с химичен агент - фотохимично фрезоване/ецване, състояща се от модули или като цяла линия, в изпълнение на административен договор BG16RFOP002-2.016-0001-C01/01.10.2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез Водено от Общностите Местно Развитие по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP002-2.016 „МИГ – Панагюрище, Стрелча, Лесичово - Подобряване на производствения капацитет в МСП“
Документите за участие в процедурата може да намерите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 https://eumis2020.government.bg/bg секция „Е-ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ“ търсене по Бенефициент Галванопрактик (изисква се регистрация, която ще е нужна и за участието Ви в процедурата)
Тръжните документи могат да бъдат свалени като кликнете на "тръжни документи" по-долу:
Тръжни документи
Оферти се приемат само чрез платформата ИСУН2020 от 26.12.2018 до 06.01.2019 включително!!!

Партньори: